Podmínky členského programu Vision For/Členský vstup
Podmínky používání členského programu Vision For/Členský vstup

Přihlášením nebo jeho aktivním využitím k Členského programu Vision For/Členský vstup ("Program") se zavazujete dodržovat následující podmínky a kritéria (dále jen "Podmínky používání služeb" nebo "Podmínky"). Vision For je webová služba s prodejním místem, která je provozována podnikatelským subjektem VISION FOR INC. LTD se sídlem 103 CHURCH HILL, LONDON, E17 3BD, Velká Británie.
Používáním stránek Vision For (včetně jejich obsahu), Vision For a služeb nebo produktů Vision For souhlasíte s následujícími podmínkami, jakož i s jakýmikoli dodatky a revizemi a změnami těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nebo jimi nechcete být vázáni, nepoužívejte Vision For, stránky Vision For, produkty nebo služby Vision For. Vision For si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit tyto Podmínky používání bez předchozího upozornění. Všechny nové funkce, které rozšiřují nebo zlepšují stávající program včetně zavedení nových nástrojů a zdrojů, musí být v souladu s Podmínkami používání služeb. Vaše další používání programu po provedení těchto změn bude znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Nejnovější verzi Podmínek používání stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For si můžete kdykoli prohlédnout na www.visionfor.net.
Porušení některé z níže popsaných Podmínek bude mít za následek vyřazení ze stránek Vision For a zrušení členského programu. Souhlasíte také, že ponesete veškeré následky s členským programem spojené.

Všeobecně
Tyto smluvní Podmínky jsou stanoveny mezi Námi (VisionFor) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.
Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Definice jsou platné pro tuto celou Smlouvu
Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, "Klient", "Zákazník" "Partner", “Subjekt” je tím míněn uživatel webových stránek Vision For, produktů a nebo služeb Vision For, Vision For a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána.

Podobně slova, „My“, „Naše“, "Správce" a „Vision For“ odkazují na podnikatelský subjekt VISION FOR INC. LTD se sídlem 103 CHURCH HILL, LONDON, E17 3BD, Velká Británie a musejí být takto vykládána.

Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na VisionFor, stránkách Vision For, produktů a služeb Vision For a nebo v průběhu registrace na stránky Vision For či jakékoli služby či produktu VisionFor.

Pojem „Naše webové stránky“ stránky Vision For” odkazuje na webovou službu s prodejním místem, která se nachází na „www.visionfor.net“ a všechny webové stránky s nimi spojené.

Pojem „služby Vision For, produkty Vision For” odkazuje na obsah, který se nachází na stránkách Vision For.

„Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s podnikajícím subjektem VISION FOR INC. LTD „VisionFor“.

 

1. Používání služeb
V odstavcích 1. A až 1.CH je definován povolený způsob používání služeb Vision For. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.
1.A. Obsah
Jako uživatel stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.
1. B. Vlastnictví obsahu
Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na stránkách Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.
1.C. Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na stránkách Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For účastníte.
1.D. Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Vision For.
1.E. Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.
1.F. SPAM
Nebudete propagovat stránky Vision For, Vision For, produkty a služeby Vision For zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).
1.G. Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo Vision For, stránek Vision For) k tvorbě nové stránky Vision For ani k přístupu nebo úpravě stránky Vision For.
1.H. Obcházení
Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli stránky Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For nebo její funkce.
1.CH. Duševní vlastnictví
Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For, nebo součásti dodávané společně se stránkami Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Vision For nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Vision For nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.
Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

2. Soukromí
2.A Legislativa
Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech Vašich osobních informací námi shromážděných.Ochrana a evidence osobních údajů můžete být pro každou zemi pro přehlednost rozepsaná v zápatí těchto Podmínek.
2.B Zpracování dat
Na různých stránkách Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.
2.C Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (uživatel (vlastník)) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci do stránek Vision For) na náš e-mail, který je uvedený na Našich stránkách www.visionfor.net
2.C Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.
2.D Registrace
Aby jste se mohli podívat do stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For, musíte mít platnou registraci Vision For a stát se členem programu Vision For. Při registraci do stránek Vision For musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další informace.
V případě, že jste se stali členem členského programu Vision For a máte umožněn vstup do stránek Vision For, Vision For, je bráno v potaz, že jste si přečetli tyto Podmínky a se vším bez výhrad souhlasili.
Jako člen Vision For potvrzujete, že v případě využití Vision For, stránek Vision For, produktů a služeb Vision For, apod., které se nachází na stránce Vision For po vstupu (po zadání vašeho přihlašovacího jména a hesla) potvrzujete, že jste si předem, tedy před využitím stránek Vision For , Vision For, produktů a služeb Vision For přečetli Všeobecné obchodní podmínky Vision For, které se nachází po vstupu do stránek Vision For na dostupném místě a bez výhrad s nimi souhlasili. Po tomto kroku Vás jako uživatele to opravňuje využívat stránky Vision For, produkty a služby Vision For, Vision For apod., které se po vstupu vyskytují a to za jasně definovaných Všeobecných obchodních podmínek Vision For.
Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš členský vstup (účet) Vision For nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho členského vstupu (účtu) a nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o členském vstupu (účtu) uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a nebo členského vstupu (účtu) prosím neprodleně kontaktujte Vision For písemně z e-mailové adresy použité pro vstup (registraci) do Vision For. Aby se zabránilo zneužití Vašeho členského vstupu (účtu), ujistěte se, že se vždy se svého členského vstupu (účtu) odhlásíte.

3. Porušení smluvních podmínek
Nedodržení podmínek stanovených v článku "1. Používání služeb ve všech bodech 1.A. až 1.CH." a nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Vision For a může být provedeno i bez udání důvodu.
Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší zemi. Chcete-li Nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, napište nám email, který je uvedený na Našich stránkách www.visionfor.net

4. Přerušení/ukončení poskytování služeb
Vision For si vyhrazuje právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování stránek Vision For, produktů a služeb Vision For zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování stránek Vision For, produktů a služeb Vision For ukončíme také v případě, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Vision For a může být provedeno i bez udání důvodu.

5. Omezení odpovědnosti za škodu
Nejsme zodpovědní za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, nebo jejich škody na jejich hardware, ke kterým došlo v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím stránek Vision For, produktů a služeb Vision For a to včetně skrze stažené materiály. Nejsme zodpovědní za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat stránky Vision For, produkty a služby Vision For, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Vaše využití těchto stránek Vision For, produktů a služeb Vision For je kompletně na vašem uvážení a na vaše riziko, a jen vy a pouze vy jste zodpovědný za jakékoliv škody způsobené vašemu počítači nebo jinému zařízení, nebo jakoukoliv ztrátu dat, způsobenou stažením jakýkoliv materiálů.
Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že vaše užití stránek Vision For, produktů a služeb Vision For je zcela na vaši zodpovědnost, a že stránky Vision For, produkty a služby Vision For jsou poskytovány, „tak jak jsou“ a „dostupné tehdy, kdy jsou dostupné“. Dále souhlasíte a berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za dostupnost a nebo funkčnost jakékoli části, kterou poskytuje některá ze třetích stran a které jsou přístupné skrze stránky Vision For, produkty a služby Vision For.

6. Vyloučení záruky
Vision For, stránky Vision For, produkty a služby Vision For a její poskytovatelé licencí, produktů, služeb vám neposkytují záruku, že:
6.A. Stránky Vision For, produkty a služby Vision For, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
6.B. Vaše užívání stránek Vision For, produktů a služeb Vision For bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
6.C. Informace získané při používání stránek Vision For, produktů a služeb Vision For budou přesné a spolehlivé;
6.D. Závady v provozu stránek Vision For, produktů a služeb Vision For nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Vision For, zde stránek Vision For, produktů a služeb Vision For, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.
Vision For se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a nebo vhodnosti pro určitý účel.

7.Omezení odpovědnosti
Výslovně souhlasíte s tím, že Vision For, jeho pobočky a jeho poskytovatelé nenesou vůči vám zodpovědnost za případy uvedené v odstavcích 7.A a 7.B
7.A.Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.
7.B. Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti Vision For vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 7.A jsou platná, ať už Vision For byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.
8. Proces zdokonalování
Kvalita stránek Vision For, produktů a služeb Vision For je Naší nejvyšší prioritou, a proto stránky Vision For, produkty a služby Vision For neustále zlepšujeme, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

9. Ostatní:
Vstupem do toho programu se stáváte členem Vision For a všechny materiály Vision For, na stránkách Vision For, produktech a službách pokud nejsou vysloveně povoleny, jsou neveřejné.
Veškeré informace obsažené na stránkách Vision For, v produktech a službách Vision For jsou postaveny na znalostech i zkušenostech Vision For a mají pouze informativní charakter.
Jakékoli úspěchy či neúspěchy plynoucí z Vision For, ze stránek Vision For, produktů a služeb Vision For berte jako poznatky a pokud se je rozhodnete využít, činíte tak na vlastní riziko.
jakékoliv materiály, které získáte u Vision For, na stránkách Vision For, produktech a službách Vision For jsou tedy určeny výhradně jen Vám pro nekomerční použití. Jakékoliv veřejné šíření je zakázané.

10. Ochrana a evidence osobních údajů pro Českou Republiku:
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři shora uvedeným správcem (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

10.A. Poučení podle § 12 a 21 zákona č 101/2000 Sb.
Subjekt údajů může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila tento formulář, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.B. Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem nabízení produktů a služeb Vision For subjektu údajů. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, pro vnitřní potřebu správce, pro komunikaci s daným subjektem i mezi subjekty, kteří se taktéž registrovali.

10.C. Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

11. Ochrana a evidence osobních údajů pro ostatní země/státy:
Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech vašich osobních informací námi shromážděných. Veškerá legislativa o ochraně osobních údajů a evidence se řídí právem Velké Británie i Evropské Unie.

V Londýně 1.1.2016