Všeobecné obchodní podmínky Vision For

Definice jsou platné pro tuto celou Kupní Smlouvu (dále jen “Smlouva)

Položka - nabídka služby/produktu zadána prodávajícím na Vision For
typ a) digitální obsah - know how (video, ebook, audio, text, obrázky apod.).
typ b) fyzický obsah bez digitálního obsahu - jedná se o produkt, na který je možné si sáhnout a který je zaslaný poštou a není v něm obsažen digitální obsah či hnow how.
Uživatel (také i “Vy”,” Vaše”) - je jakýkoliv návštěvník Vision For, člen Vision For, tak i prodávající nebo kupující produkty či služby (položky) na Vision For.
Prodávající - je uživatel, který se stal prodávajícím tím, že vystavil na Vision For produkt/službu pro uživatele či kupujícího.
Kupující - uživatel, který zakoupil produkt/službu na Vision For
Zprostředkovatel (také i “My”, “Naše”, “Námi”, “Provozovatel”) - je provozovatel Vision For - VISION FOR INC. LTD se sídlem 103 CHURCH HILL, LONDON, E17 3BD, Velká Británie
Vision For - je webová služba a zároveň internetové prodejní místo (spojnicí, pošťákem mezi kupujícím a prodávajícím), kde zprostředkovatel umožňuje prodávajícím nabízet své položky kupujícím za podmínek definovaných touto Smlouvou. Součástí je i účet Účet Vision For, který je možné využívat za přesně stanovených podmínek touto Smlouvou a povolenými podmínkami po vstupu do VisionFor.net
Prodejní kanál - jedná se o jasně definované sekce na Vision For, kam umísťují prodávají své položky.
Kredit Vision For / spolupráce - jedná se službu, kde se připisují a vyplácejí provize, odměny i finanční prostředky.
Kredit Vision For / prodej položek - jedná se službu, kde se připisují a vyplácejí odměny i finanční prostředky.
Kredit Vision For / nákup položek - jedná se službu, kde se připisují finanční prostředky, za které se platí položky.
Kredit Vision For = jedná se o Kredit Vision For / spolupráce, Kredit Vision For / prodej položek a Kredit Vision For / nákup položek. V případě potřeby (nabití, stržení kreditu) a dle vzniklé situace dle této Smlouvy bude použit jeden, druhý či třetí kredit. Rozhoduje dle situace zprostředkovatel. Na kredit Vision For lze nabíjet Vaše peníze pro placení položek, kredit umožňuje i zpětné vrácení finančních prostředků.
Účet Vision For - jedná se o službu, která se nachází v administraci Vision For, kde editujete položky, odpovídáte na dotazy, schvalujete položky, získáváte odměny, finanční prostředky, dobíjíte kredit Vision For apod.
Poskytovatel - je třetí subjekt, který je s Vision For propojen či propagován. Např. placení položek probíhá přes platební systém třetí strany. Taktových to poskytovatelů může být na Vision For napojeno více.
Člen Vision For - jedná se o uživatele, který se registroval do Vision For, souhlasil s Podmínky používání členského programu Vision For/Členský vstup a byl mu umožněn vstup do Vision For pod svým přihlašovacím jménem a heslem.
Affiliate/multi affiliate partner - jedná se o uživatele, který vstoupil do partnerského programu Vision For a začal s Vision For spolupracovat za provize.
Dodatek - jedná se o dodatečnou smlouvu k těmto VOP, která může vymezovat zvláštní pravidla u jednotlivé položky či prodejního kanálu.
Servisní poplatky - Jedná se o poplatky platebních peněženek, zpracování položky, servisu a účetnictví. Servisní poplatek činí 3,6% z celkové částky položky. U plátců DPH se servisní poplatek bere z celkové částky položky tedy i s DPH.
Odměna - jedná se provizi pro Zpostředkovatele za úspěšně zrealizovaný prodej položky přes Vision For mezi kupujícím a prodávajícím.
Finanční prostředky/peněžní plnění/částka - jedná se o finanční prostředky, které zprostředkovatel pouze přeposílá prodávajícímu od kupujícího za nákupy položek kupujícího přes Vision For. Zprostředkovatel si za využití Vision For prodávajícím, automaticky odečte odměnu z celkové ceny položky prodávajícího dle těchto Podmínek.
Propagační stránka VF - jedná se o speciální stránku, která může být u produktu či služby Vision For, účtu Vision For a Vision For, na které se mohou nacházet texty, obrázky, videa, bannery aj. za účelem veřejné i jiné propagace jak na internetu, sociálních sítí i jiné, jak kupujícím, prodávajícím, tak spolupracujícím (partnerům) v Partnerském programu Vision For/Multiaffiliate.
V.I.P. - jedná se o speciální služby a speciální V.I.P. cenu, kde produkty a služby mohou být automaticky ponížené (tzn. cenově zvýhodněné) o určené a přesně znázorněné % z ceny produktu a služby (% jsou zobrazeny u každého produktu a služby na Vision For) které určuje Provozovatel, Vision For a kdykoliv jej může změnit. Ve V.I.P. službě se mohou vyskytovat e-produkty/produkty aj.
Garanční lhůta - jedná se o ochranou lhůtu, kdy kupující může požádat prodávajícího o navrácení finančních prostředků, které za službu/produktu kupující na Vision For zaplatil. Tato garanční lhůta je platná za předpokladu platného a aktuálního zákona nebo samotným prodávajícím a také počtem dní prodávajícího. Garanční lhůta je stanovena od 14 do 30 dní od zakoupení nebo hotového plnění položky. Garanční lhůta a její způsob vrácení se může lišit u položky typu a a typu b. Na položky typu a je stanovena dobrovolná garanční lhůta prodávajícím a na položky typu b je stanovena dle zákona 14 dní od zakoupení nebo hotového plnění položky.
Upozornění: Zprostředkovatel na Vision For i účtu Vision For prozatím stanovuje u všech položek garanční lhůtu pevně na 14 dní v beta provozu Vision For.
Beta verze Vision For - je testovací verze (demo), která je však plně funkční pro provoz Vision For dle této Smlouvy, avšak se zde mohou vyskytovat technické a jiné chyby.
Partner (dále jen “Partner”) - uživatel, který se rozhodli spolupracovat a souhlasil s podmínkami “Partnerským programem Vision For/Multiaffiliate
 

Vision For je webová služba s prodejním místem, která je provozována podnikajícím subjektem VISION FOR INC. LTD se sídlem 103 CHURCH HILL, LONDON, E17 3BD, Velká Británie na webových stránkách www.visionfor.net . Tyto obchodní podmínky (dále i “Podmínky”,” VOP”, “Smlouva”, “Dohoda”) upravují používání všech služeb a produktů (položek) , které se na Vision For vyskytují, včetně webu „www.visionfor.net“ a jeho obsahu. Tyto VOP jsou nedílnou součástí dalších podmínek a to Podmínky používání členského programu Vision For/Členský vstup a dále mohou být součástí dalších dodatků, podmínek, které mohou být doplněny u dalších projektů Vision For, stránek Vision For, produktů a služeb Vision For či registrací Vision For zvlášť.

V případě že se automaticky zapojíte do spolupráce (získávání provizí za přesně stanovených podmínek partnerského programu Vision For/Multiaffiliate), marketingové propagace (např. jen o Vision For někomu řeknete, či zveřejníte nějaký text o Vision For, který nabádá k zapojení či využívání VisionFor.net, Vision For automaticky se na Vás vztahují i Podmínky partnerské programu Vision For/Multiaffiliate.

Používáním Vision For (včetně jejich obsahu) a služeb nebo produktů (položek) souhlasíte s následujícími podmínkami, jakož i s jakýmikoli dodatky a revizemi a změnami těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nebo jimi nechcete být vázáni, nepoužívejte stránky Vision For, produkty nebo služby (položky), které se na Vision For vyskytují.

Vision For si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.visionfor.net“. Vision For není povinen oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.


Všeobecné podmínky

Vision For, její obsah a související produkty, služby (položky) jsou až na výjimky k dispozici všem členům.
Výjimka: některé a jasně definované služby či produkty, které se nachází na Vision For jsou k dispozici jen zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací. Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi zprostředkovatel prodejního místa Vision For a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit. Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

I. Co je Vision For

Vision For je webová služba a zároveň internetové prodejní místo (spojnicí, poštákem mezi kupujícím a prodávajícím), kde prodávající nabízí své položky kupujícímu za určitou cenu. Každý uživatel Vision For má právo využít prodejní místo Vision For a současně i účet Vision For k realizaci položek za přesně definovaných podmínek obsažených v této Smlouvě. Zprostředkovatel za úspěšně realizované prodeje uživatelem přes Vision For bere odměnu, která je jasně definovaná v těchto Podmínkách.
Uživatele může využít ve Vision For i možnost spolupráce za přesně definovaných podmínek nebo i jiných položek, které jsou ve vlastnictví zprostředkovatele. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zpřístupnit a zvolit prodejní kanál pro prodávajícího. U prodejního kanálu může být uvedeno, jaký prodávající zde může inzerovat, vkládat položky.

II. Práva a povinnosti kupujících

1) V případě zájmu o zakoupení položky na Vision For je kupující povinen uhradit smluvenou částku předem. Platba probíhá prostřednictvím platebního systému PayPal.com či jiným způsobem, který je u každé položky jasně uveden. Platba od kupujícího je připisována zprostředkovateli, který provozuje prodejní místo Vision For a přeposílá je prodávajícímu za přesně stanovených podmínek mezi zprosředkovatel a prodávajícím.

2) Kupující má právo obdržet položku v inzerované kvalitě a za předem domluvenou cenu a dobu dodání.

3) Kupující si je vědom, že veškeré platby za položky jsou hrazeny na platební systém PayPal.com nebo jiným způsobem, který je u každé položky jasně uveden. Kupující platí zprostředkovateli, který umožňuje prodávajícímu využívat Vision For. Zprostředkovatel zodpovídá pouze za přijetí plateb od kupujícího pro prodávajícího, za dodaný obsah položek a dokladů za položku pro kupujícího od prodávajícího zprostředkovatel v plném právním rozsahu nezodpovídá. Za dodávaný obsah položek dokladů za položku ručí plně prodávají, který využil prodejní místo Vision For. Kupující si je této skutečnosti plně vědom. Zprostředkovatel v případě potřeby nebo nesrovnalostí však vyvine maximální součinnost, aby zrealizovaná položka byla pro kupujícího dodána prodávajícím v inzerované kvalitě, kterou prodávající pro kupujícího zveřejnil na Vision For.

4) Kupující je povinen po zaplacení položky komunikovat s prodávajícím pouze skrz účet Vision For. U některých položek, může být vyžadováno kupujícím potvrzení nebo o odsouhlasení podmínek pro realizaci položky. V účtu Vision For (vnitřní chat), stačí odepsat prodávajícímu, že je vše v pořádku a předat mu patřičné informace pro realizaci položky. Tímto krokem proběhne aktivace a položka může být prodávajícím zpracovávána. Pokud zde bude nutnost potvrzení, je nutné, aby tak kupující učinil. Bez tohoto potvrzení nebude možné položku realizovat, proto je nutné, aby kupující dbal na tuto skutečnost velký důraz. Pravidla pro potvrzení položky mohou být u každého prodejního kanálu odlišná. Pokud takové potvrzení bude vyžadováno, bude u prodejního kanálu uvedeno nebo zavedeno v účtu Vision For.

5) Informaci o hotové tzn. již zrealizované položce je povinen prodávající zaslat kupujícímu přes účet Vision For. Zde je možnost již zrealizovanou položku stáhnout nebo se na ni podívat. Kupující v účtu Vision For nalezne i další informace o zakoupené položce, např. fakturu apod.

6) V případě finálně zrealizované položky, jsou soubory od kupujícího ponechány na Vision For či na účtu Vision For maximálně 14 dní pro kupujícího od dodání hotové/ již zrealizované položky. Po této době budou definitivně smazány. V některých případech a u jasně definovaných prodejních kanálů může být lhůta větší či neomezená.

7) Kupující má právo na vrácení plné částky v případě, že inzerovaná položka prodávajícím nebyla dodána nebo nebyla dodána v inzerované kvalitě i množství. V případě takového nedodání, lze tento nárok uplatnit pouze do 14 dní od zaplacení a kupující musí tuto skutečnost v tomto termínu nahlásit zprostředkovateli přes Vision For, účet Vision For a vyvolat spor. V případě dodání položky kupujícímu se termín 14 dní počítá od tohoto data. Opět je nutností, aby kupující tuto skutečnost oznámil zprostředkovateli ve Vision For, účtu Vision For v jasně dané termínu. Je ovšem nutné, aby takový požadavek byl relevantní. O relevantnosti požadavku, v případě sporu, rozhoduje zprostředkovatel.
Případné navrácení částky kupujícímu bude zprostředkovatelem tato částka vrácena na kredit Vision For kupujícího, který má automaticky k dispozici ve Vision For, účtu Vision For, za který může nakoupit další položku či vrátit finanční prostředky na jeho účet. Zprostředkovatel má právo částku vrátit do 30 dní od vyřešení sporu. Kupujícímu mohou být z celkové částky odečteny servisní poplatky.

8) Kupující si je plně vědom, že pokud mu prodávající zašle hotovou službu či produkt přes účet Vision For a kupující nevznese do 14 dní od dodání hotového produktu či služby žádný nárok na opravu či vrácení dle této Smlouvy, bude automaticky tato položka identifikována jako bezchybný prodej a uzavře se. Po této lhůtě nejsou možné žádné další reklamace ani vrácení peněžního plnění. Nárok na reklamaci je možné vznést jen v případě nedodání inzerované položky kupujícímu od prodávajícího, nevyužití položky kupujícím anebo v případě, že je u položky jasně uvedeno, že je možno položku bez udání důvodů do 14 dní vrátit.

9) Kupující je povinen sdělit všechny potřebné informace prodávajícímu k úspěšnému vyřízení položky.

10) Kupují si je vědom, že k celé částce za položku se může připočíst servisní poplatek.

11)

A) Kupující nemá právo na vrácení plné výše finančních prostředků za poskytnutí položek typu a prodávajícím pokud k tomu nemá jednoznačný důvod jasně definovaný touto Smlouvou nebo dodatky (dodatek může 14 denní lhůtu změnit ) a to převážně u fyzický produktů) a to ani do 14 dní od dodání hotové položky typu a prodávajícím. Jelikož se jedná v převážné většině o digitální službu/produkt vznikají při realizaci značné náklady, popřípadě použití know-how atd., tím takové to digitální položky typu a podléhají výjimce a finanční plnění není nutné vracet. Dále kupující nemá právo do 14 dní od dodání položky typu a prodávajícím pro kupujícího na vrácení plné výše finančních prostředků pokud si hotovou položku typu a stáhne do svého digitálního zařízení, či využije vizuální spuštění (video, mp3, audio, ebook apod.).Přesto jsou zde možnosti vrácení a to pouze v garanční lhůtě a to do 14 dní od dodání hotové položky typu a prodávajícím, avšak s odečtem servisního poplatku pro zprostředkovatele. Důvody o vrácení plné výše finančních prostředků musí být adresovány prodávajícímu a to přes účet Vision For, Vision For a to jen do 14 dní od dodání hotové položky. Prodávající má právo na přijetí či odmítnutí vaší žádosti. V případě, že prodávající umožňuje nebo sám vyjádří souhlas, nebo dal veřejné přislíbení na účtu Vision For, Vision For k vrácení finanční částky i z již hotové položky do 14 dní, musí tak učinit.
V případě navrácení částky pro kupujícího, prodávající učiní do 14 dní od zažádání kupujícím a částku zašle přes účet Vision For, Vision For na kredit Vision For kupujícího, který má automaticky u Vision For, účtu Vision For. Tato domluva mezi prodávajícím a kupujícím musí proběhnout do 14 dní od prvotního zakoupení a dodání hotové položky a to přes účet Vision For, Vision For. Kupující je si vědom, že servisní poplatky pro zprostředkovatele budou automaticky odečteny z celé položky. V opačné případě možnost na vrácení finančních částky za položku není. Text viz. výše tohoto odstavce může změnit pouze dodatek, který se může nacházet zvlášť u položky či prodejního kanálu. Dodatek může garantovat vrácení plné výši finančních prostředků pro kupujícího do 14 dní za jasně definovaných podmínek daného a doplňujícího dodatku.

B) Na položky typu b se vztahuje garanční lhůta dle EU (nyní 14 dní) vrácení finančního plnění dle zákona (nyní dle EU je to 14 dní) a kupující má nárok na vrácení finančního plnění od prodávajícího za předpokladu, že kupující položku typu b navrátí prodávajícímu bez poškození. V případě poškození položky typu b, má právo prodávající kupujícímu možnost vyčíslit náhradu škody a odeslat pouze finanční prostředky po odečtu možných nákladů a to pouze na kredit Vision For. Kupující je si vědom, že při navrácení finančních prostředků od prodávajícho mohou být odečteny servisní poplatky pro zprostředkovatele.

C) Pokud však jakýkoli platební systém přes který platil kupující rozhodne v delší lhůtě než je 14 dní od dodání hotové položky, že kupujícímu bude i přesto kompletní částka vrácena a nebudou i přesto k tomu vést oprávněné důvody, za kterých je možné dle této Smlouvy požadovat vrácení plné částky za položku, kterou kupující zaplatil, je zprostředkovatel oprávněn po kupujícím nárokovat celkovou cenu položky + servisní poplatky, kterou kupující zaplatil a nebo z celé položky, kterou zakoupil náhradu a to za servisní poplatky + veškeré další % náklady, které měl sám Zprostředkovatel i a odměny či provize, které zprostředkovatel musel vynaložit i přerozdělit našim affiliate či multi affiliate partnerům v partnerském programu Vision For či prodejcům. Jako důkaz budou kupujícímu předloženy, vypočteny a následně strhnuté z kreditu Vision For kupujícího a nebo fakturovány. V případě faktury je splatnost 14 dní od zaslání na email kupujícího, který uvedl při zakoupení položky nebo registraci do Vision For. V případě nezaplacení, jsou účtovány každý den úroky 0,1% z kompletní částky, která byla fakturována. Tato částka z položky může být vypočítána a předána zprostředkovatelem pro prodávajícího, který má po předání právo tuto částku vymáhat po kupujícím.

12) Kupující nesmí obejít prodejní místo Vision For a zaplatit přímo prodávajícímu. V případě jasných důkazů, že byl takový obchod přes Vision For sjednán a následně zaplacen mimo prodejní místo Vision For, se uděluje pokuta 1000,- € pro kupujícího. Částka bude zprostředkovatelem strhnutá z kreditu Vision For . Pakliže zde nebude dostatek finančních prostředků bude zprostředkovatelem na tuto částku vystavena faktura se splatností 14 dní od zaslání na email kupujícího, který uvedl při zakoupení položky nebo registraci do Vision For. V případě nezaplacení, jsou účtovány každý den úroky 0,1% z kompletní částky, která byla fakturována.

13) Kupující si je vědom, že u položek prodávajícího se mohou vyskytnou zvlášť i dodatky jak zprostředkovatele tak prodávajícího, které doplňují postup u objednaných položek. Dodatky doplňují tuto Smlouvu. Kupující se zavazuje, že tyto možné dodatky si před objednáním produktů a služeb přečetl a bez výhrad s nimi souhlasil.

14) Kupující si je vědom, že u položky nebo prodejního kanálu může být navíc uvedena i cena dopravného či jiné ceny od prodávajícího. Kupující si je také vědom, že u položek či prodejních kanálů prodávajícího můžou být uvedeny servisní poplatky.

15) V případě, že kupující od prodávajícího zakoupí položky přes Vision For a bude chtít vystavit fakturu či doklad, obrátí se přímo na prodávajícího. Zprostředkovatel nevystavuje faktury za prodávané položky prodávajícího pro kupujícího a neručí za ně. Vše je plně v kompetenci prodávajícího.

16) Kupující je plně zodpovědný za propagaci i obsah propagačních stránek VF, které mohou být součástí Vision For, účtu Vision For, produktů a služeb Vision For. V případě porušení právních předpisů země, kde propaguje kupující pomocí propagačních stránek VF zodpovídá a to i trestně v plné kompetenci kupující.

17) Kupující může využít speciální služby V.I.P. a také V.I.P. cenu za přesně stanovených podmínek pro V.I.P.

18) V případě že kupující zažádá prodávajícího v ochranné garanční lhůtě o navrácení finančních prostředků, ze služeb/produktů, které prodávající vystavil na Vision For, bude tak kupující žádat přímo u prodávajícího. Kupující nemůže žádat zprostředkovatele o navrácení finančních prostředků v garantované lhůtě. Zprostředkovatel nenese za garanční lhůtu žádnou zodpovědnost.

19) V případě že kupující bude mít jakýkoliv neřešitelný problém s prodávajícím, může vyvolat spor ve Vision For, účtu Vision For, kde zprostředkovatel tento spor posoudí a vyhodnotí, dle správnosti této Smlouvy. Spor jde vyvolat u každé položky.V případě, že se nejedná o položku je nutné kontaktovat přímo zprostředkovatele.

20) Kupující uděluje prodávajícímu i zprostředkovateli výslovný souhlas s evidencí osobních údajů zadaných do Vision For, objednávek či získání u zobrazení detailu produktů. Tento souhlas je udělen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

21) Kupující uděluje prodávajícímu i zprostředkovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb.

22) Kupují bez výhrad souhlasí s těmito VOP
 

III. Práva a povinnosti prodávajícího:

1) Prodávajícímu je umožněno vložit položku na Vision For jen v případě, že je schopen tyto položky v inzerované kvalitě a době dodání dodat kupujícímu. Prodávající si je vědom, že veškeré platby za položky od kupujícího jsou hrazeny na platební systém PayPal.com nebo jiným způsobem, který je u každé položky jasně uveden. Prodávající je si vědom, že kupující platí zprostředkovateli, který umožňuje prodávajícímu využívat Vision For. Zprostředkovatel zodpovídá pouze za přijetí plateb od kupujícího pro prodávajícího, za dodaný obsah položek a dokladů za položku pro kupujícího od prodávajícího zprostředkovatel v plném právním rozsahu nezodpovídá. Za dodávaný obsah položek a dokladů za položku ručí plně prodávají, který využil prodejní místo Vision For.Této skutečnosti je si prodávají plně vědom.

2) Prodávající má právo na zvýraznění své položky po určitou dobu, za nabídnutou cenu zprostředkovatelem.

3) Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě a kvalitě dodat položku kupujícímu a ponechat na Vision For i v jeho účtu Vision For pro kupujícího minimálně 30 dní.

4) Informaci o již zrealizované tedy hotové položce předá kupujícímu přes účet Vision For.

5) V případě, že prodávající nedodá zrealizovanou tedy hotovou položku kupujícímu, kterou inzeroval na Vision For nebo ji hotovou v inzerované kvalitě neponechá minimálně 30 dní na Vision For pro kupujícího a kupující za ni zaplatil, prodávající ztrácí nárok na finanční prostředky a navíc zaplatí pokutu zprostředkovateli a to 10% z celkové částky položky. Částka bude zprostředkovatelem strhnutá z kreditu Vision For. Pak-li že zde nebude dostatek finančních prostředků bude zprostředkovatelem na tuto částku vystavena faktura se splatností 14 dní od zaslání na email prodávajícího, který uvedl při zakoupení položky nebo registraci do Vision For. V případě nezaplacení, jsou účtovány každý den úroky 0,1% z kompletní částky, která byla fakturována.

6) Vyplatí-li zprostředkovatel finanční prostředky prodávajícímu za položku, kterou zakoupil kupující a nastane-li situace (nedodání zrealizované a inzerované položky prodávajícího kupujícímu, či neponechání prodávajícím pro kupujícího hotovou položku na Vision For minimálně 30 dní nebo dle dalších okolností definovaných touto smlouvou), kdy bude nutné vrátit celou finanční částku za položku zprostředkovateli a ten následně kupujícímu, zprostředkovatel tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a ten automaticky strhne požadovanou částku z kreditu Vision For prodávajícího. Pakliže zde nebude dostatek finančních prostředků, tak prodávající na žádost zprostředkovatele bez váhání vyplacené finanční prostředky zašle zpět zprostředkovateli v plné výši a to do 14 dní od jeho žádosti. Žádost o navrácení finančních prostředků bude zaslán na email prodávajícího uvedený při registraci do Vision For a uvedeny důvody, proč se tak děje. Pakliže finanční prosředky prodávajícím nebude vrácena, začne běžet úrok 0,1% za každý den z celkové částky, která byla fakturována. Zprostředkovatel má právo využít i trestního práva, bude-li třeba proti prodávajícímu. Důvod takto zpětného vrácení může být povahy soudu, jiného regulátoru, platebního systému či jiných státních institucí a nebo dle porušení podmínek dle této Smlouvy.

7) Prodávající si je vědom, že veškeré platby za položky jsou hrazeny na platební systém PayPal.com či jiným způsobem, který je u každé položky jasně uveden. Platba od kupujícího je připisována zprostředkovateli, který provozuje prodejní místo Vision For.

8) Prodávající má právo po 14 dnech od předání hotové/zrealizované položky kupujícímu požádat o přeposlání finančních prostředků od zprostředkovatele a to jen v případě, že zakoupení položky kupujícím proběhlo přes Vision For a to dle pokynů, které jsou u každého prodejního kanálu jasně definovány a taktéž i v souladu těchto Podmínek. Tedy, že bude hotová/zrealizovaná položka řádně identifikována jako bezchybný prodej pro kupujícího, uzavřena a zaplacena.

9) Prodávající si je vědom, že odměna pro zprostředkovatele bude automaticky stržena z celkové ceny položky, kterou prodávající prodává na prodejním místě Vision For kupujícím. Odměna se vypočte z úspěšně realizovaného obchodu přes Vision For mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je si plně vědom, že mu budou finanční prostředky vyplaceny minimálně po 14 dnech od řádného uzavření obchodu mezi kupujícím a prodávajícím a nebo ukončené garanční lhůtě.

10) Finanční prostředky pro prodávajícího jsou stanoveny na 60% mínus servisní poplatek a to z konečné ceny položky, kterou zaplatí kupující. V případě, že je prodávající plátce DPH jsou finanční prostředky stanoveny z částky položky bez DPH, které je určeno prodávajícím s výjimkou servisního poplatku. Prodávající si má možnost cenu položky sám určit. Cena položky může být snížena o V.I.P. cenu.
Příklad: provize se vždy počítá z ceny bez DPH (u neplátců DPH je to z konečné ceny):
Cena položky je 100,- €, finanční prostředky pro prodávajícího jsou 60% = 600,- €
Po úspěšném prodeji položky připíše zprostředkovatel finanční prostředky prodávajícímu do účtu Vision For, Kredit Vision For již s odečtenou odměnou a servisními poplatky pro zprostředkovatele. Finanční prostředky pro prodávajícího od zprostředkovatele se vyplatí na základě zálohové faktury..

Odměna pro zprostředkovatele je 40% z ceny položky, kterou stanovil prodávající. V případě že je prodávají plátce DPH, počítá se odměna z částek bez DPH. Odměna pro zprostředkovatele je účtována za to, že prodávající využil prodejní místo Vision For a také i účet Vision For pro realizaci vlastních prodejů položek pro kupujícího.

Výše finančních prostředků pro prodávajícího může být měněno po dohodě se zprostředkovatelem a to dodatkem nebo emailovou komunikací.
U plátců DPH (prodejců) se nejprve odečte DPH u položky, které je stanoveno prodejcem, který za DPH plně zodpovídá a poté se vypočítají finanční prostředky pro prodávajícího a odměna i servisní poplatky pro zprostředkovatele za zrealizovanou a zakoupenou položku od kupujícího.
U plátců DPH k finančním prostředkům, které budou vypočteny pro prodejce (plátce DPH) za zakoupenou položku kupujícím, bude následně připočteno % DPH prodejce.

Příklad pro plátce DPH: Pokud je DPH 21%, tak se vždy celé DPH z celé ceny položky připočte k provizi pro prodejce.

Příklad:
Cena = 12,1,- €
Cena bez DPH 10 ,- DPH

VIP cena = 10,89 €
VIP bez DPH = 9

Servisní poplatek = 0,44,- €
Servisní poplatek VIP = 0,39- €

Částka pro prodejce 6 + (2.1 € DPH z celé ceny položky) = 8.1 € - 0,44 = 7,66 €
VIP částka pro prodejce 5,4 + (1,89 € DPH z celé ceny VIP položky) = 7,29 € - 0,39 = 6,9,- €

Provize do sítě 4 €
VIP Provize do sítě 3.6 €

11) Dále zprostředkovateli náleží servisní poplatek z celkové ceny položky od prodávajícího. Tento servisní poplatek bude uveden v zálohové faktuře, kterou vystavuje prodávající zprostředkovateli.

12) Finanční prostředky pro prodávajícího jsou zasílány na kredit Vision For, který se nachází v účtu Vision For, zde je možné si finanční prostředky nechat vyplatit. Finanční prostředky zasílá zprostředkovatel na základě zálohové faktury. Finanční prostředky pro prodávajícího jsou realizovány od minimální výše 40,- € (v případě dohody i níže) a peníze jsou zasílány výhradně na platební systém PayPal.com nebo na jiný platební systém, který zde může být uveden.

13)
A. Prodávající na prodejním kanále Vision For pro “E-produkty” nesmí zadat menší nebo vyšší cenu než je za položku jasně stanovena přímo u daného prodejního kanálu Vision For.
B. Prodávající na prodejním kanále Vision For pro “Mikroslužby” nesmí zadat menší nebo vyšší částku než je za položku jasně stanovena přímo u daného prodejního kanálu Vision For.
C. Prodávající na prodejním kanále Vision For pro “Produkty” nesmí zadat menší nebo vyšší částku než je za položku jasně stanovena přímo u daného prodejního kanálu Vision For.

14) Prodávající může vkládat položky jen na prodejní místa Vision For, prodejní kanály Vision For, kategorie, podkategorie, které jsou pro položky jasně určité. Na jiné místa je vkládání položek či cokoliv dalšího zakázáno.

15) Prodávající má povinnost přepracovat dodanou položku v případě relevantního požadavku od kupujícího. O relevantnosti požadavku, v případě sporu, rozhoduje zprostředkovatel.

16) Prodávající garantuje, že do 30 dní dnů od dodání položky bude položka stále odpovídat inzerované kvalitě a množství. V opačném případě má kupující právo na vrácení platby a prodávajícímu zaniká právo na finanční prostředky z této položky. Prodávající navíc zaplatí pokutu zprostředkovateli a to 10% z celkové částky položky. Částka bude zprostředkovatelem strhnutá z kreditu Vision For. Pak-li že zde nebude dostatek finančních prostředků bude zprostředkovatelem na tuto částku vystavena faktura se splatností 14 dní od zaslání na email prodávajícího, který uvedl při zakoupení položky nebo registraci do Vision For. V případě nezaplacení, jsou účtovány každý den úroky 0,1% z kompletní částky, která byla fakturována.

17) Prodávající si musí nechat vyplatit finanční prostředky za úspěšný prodej u zprostředkovatele nejpozději do 31.12 každého kalendářního roku . Do každého nového kalendářního roku se začínají počítat všechny finanční prostředky pro všechny prodávající i uživatele od nuly. Pokud nenaplníte kvótu pro vyplacení 40,- € finanční prostředky propadají ve prospěch zprostředkovatele a bude zdaněna dle daňového zákona. Po tomto datu začíná nové účetní období a nový kalendářní rok pro všechny finanční prostředky i odměny.

18) Splátkový kalendář finanční prostředky
V případě, že-li máte nárok na finanční prostředky dle této Smlouvy a v účtu Vision For si vyžádáte o její proplacení, jsme povinni Vám finanční prostředky vyplatit do 30ti kalendářních dní. Platby je možné provádět pouze přes elektronické peněženky uvedené na Vision For, Účtu Vision For. Vždy se budeme snažit vyplácet finanční prostředky v co nejkratším čase, v případě, že zažádáte o vyplacení.

19) Prodávající nesmí obejít prodejní místo Vision For a nechat si zaplatit přímo od kupujícího. V případě jasných důkazů, že byl takový obchod přes Vision For sjednán, ale následně zaplacen mimo prodejní místo Vision For, se uděluje pokuta 1000,- € pro prodávajícího. Částka bude zprostředkovatelem strhnutá z kreditu Vision For. Pakliže zde nebude dostatek finančních prostředků bude zprostředkovatelem na tuto částku vystavena faktura se splatností 14 dní od zaslání na email prodávajícího, který uvedl při zakoupení položky nebo registraci do Vision For. V případě nezaplacení, jsou účtovány každý den úroky 0,1% z kompletní částky, která byla fakturována.

20) Prodávající nesmí nabízet na prodejním místě Vision For položky třetích stran. Prodejní místo Vision For je určené pro vlastní položky, nápady, služby produkty, které jsou majetkem uživatele. Mohou být však povoleny vyjímky, avšak na povolení zprosředkovatele.

21) Prodávající zodpovídá plně za obsah položky, který dodá kupujícímu a nese na vlastní obsah, který dodá kupujícímu plnou zodpovědnost.

22) Prodávající si je vědom, že zprostředkovatel může ke každé položce si prodejnímu kanálu připojit zvlášť dodatek, který doplňujte tuto Smlouvu.

23) Prodávajícímu může být umožněno přidat zprostředkovatelem u určených prodejních kanálů či položek jeho smluvní dodatky pro položky, které doplňují tuto Smlouvu.

24) Prodávají může se zprostředkovatelem uzavřít i zvláštní dohodu nebo dodatek o jiných odměnách (provizích) pro zprostředkovatele za prodej položek na Vision For nebo i zvláštní dohodu nebo dodatek k vyřizování položek nebo vyplácení odměn či finančních prostředků aj. Tato dohoda nebo dodatek může být uzavřena i emailovou komunikací mezi prodávajícím a zprostředkovatelem.

25) Prodávající může u vybraných prodejních kanálů či položek doplnit i dopravu nebo další cenu pro kupujícího.

26) Prodávající je si plně vědom, že kupujícímu vystavuje faktury či doklad za zrealizovaný obchod, tedy za prodané položky přes Vision For. Prodávající si má možnost faktury či doklad za prodávané a prodané položky v účtu Vision For sám nastavit. Nastavení i vyplnění faktury či dokladu je v plné kompetenci prodávajícího a nese za nastavení i vyplnění zodpovědnost v plném rozsahu. V případě, že faktura či doklad, která bude nastavena v účtu Vision For nebude pro prodávajícího dostatečná, nechť tento systém nevyužívá a používá vlastní faktury či doklady, které pošle na žádost kupujícímu za prodané položky. V základní nastavení účtu Vision For pro prodávajícího, není nastavena a vyplněna zprostředkovatelem faktura či doklad pro kupujícího a s tímto prodávají souhlasí souhlasem těchto VOP. Také plné souhlasí, že kupujícímu bude na jeho žádost faktura či doklad dodána o prodávajícího.

27) Prodávající je plně zodpovědný za propagaci i obsah propagačních stránek VF, které mohou být součástí Vision For, účtu Vision For, produktů a služeb Vision For. V případě porušení právních předpisů země, kde propaguje prodávají pomocí propagačních stránek VF zodpovídá a to i trestně v plné kompetenci prodávající.

28) Prodávající je srozuměn s tím, že kupující mohou využít speciální službu V.I.P. a V.I.P cenu. U V.I.P. ceny je prodávající je srozuměn s tím, že u jakéhokoliv produktu či služby, která bude vložena a zobrazena na Vision For prodávajícím, může být z jeho konečné ceny produktu či služby odečteno i určité % jako tzv. sleva pro kupujícího. Prodávající je tak plně vědom, že tato sleva má vliv na výpočet finančních prostředků i odměn mezi prodávajícím a zprostředkovatelem. Finanční prostředky i odměna se vypočítává z konečné ceny, kterou zaplatí kupující.

29)
A) V případě, že li prodávající bude u položky typu a veřejně tedy na Vision For, účtu Vision For přislibovat garanční lhůtu, že položku typu a prodejcem v počtu určených dní vrátí, tak si je plně vědom, že zažádá-li kupující v ochranné garanční lhůtě o navrácení finančních prostředků, které kupující zaplatil za položku typu a, kterou sám prodávající umístil na Vision For, účtu Vision For bude kupujícímu od prodávajícího vyhověno do 14 dní od zažádání a budou mu zaslány všechny finanční prostředky od prodávajícího přes Vision For, účet Vision For na kredit Vision For kupujícímu. Kupující může zažádat o navrácení částky za položku prodávajícího jen přes účet Vision For, Vision For. Kupující je si plně vědom, že mu budou odečteny servisní poplatky z položky typu a pro zprostředkovatele.

B) Prodávají si je plně vědom, že na položky typu b se vztahuje zákon o ochraně nákupu přes internet, tedy dle EU (nyní garance 14 dní) na vrácení finančních prostředků. V případě žádosti kupujícího v této ochranné lhůtě, musí prodávající za položky typu b finanční prostředky navrátit do 30 dní na kredit Vision For kupujícího od dodání nepoškození položky typu b na adresu prodávajícího. Položka typu b, musí přijít na adresu prodávajícího nepoškozena, jinak má právo prodávající vyčísli škodu a tuto částku za škodu způsobenou kupujícím z finančních prostředků odečíst.

Upozornění: V Beta verzi Vision For, je garanční lhůta pevně stanovena na 14 dní u každé položky.

32) Za garanční lhůtu zodpovídá plně prodávající jak u položek typu a, tak typu b.

31) Prodávající je si plně vědom, že v případě že kupující využije garanční lhůty u položek nebude nárokovat vyplacení servisních poplatků u Zprostředkovatele, které si zprostředkovatel bere za využívaní Vision For. Tyto servisní poplatky v případě využití garanční lhůty propadají ve prospěch zprostředkovatele. 

32) V případě, že jakýkoliv platební systém, ze kterého platil kupující rozhodne o navrácení položky, kterou kupující zakoupil od prodávajícího a zprostředkovatel do 14 dní nezíská od kupujícího peníze za zrealizované položky zpět, tak zprostředkovatel tuto skutečnost nahlásí prodávajícímu a ten je povinen zprostředkovateli zaplatit servisní poplatky + odměny + finanční prostředky stanovené touto Smlouvou z položky, kde a u kterého takovému případu došlo. Zprostředkovatel po oznámení strhne příslušné servisní poplatky a finanční prostředky z kreditu prodávajícího a nebo ji fakturuje prodávajícímu se 14 denní splatností. Prodávají pak má možnost tuto náhradu požadovat po kupujícím.

33) V případě že prodávající bude mít jakýkoliv neřešitelný problém s kupujícím, může vyvolat spor ve Vision For,účtu Vision For kde zprostředkovatel tento spor posoudí a vyhodnotí, dle správnosti této Smlouvy. Spor jde vyvolat u každé položky. V případě, že se nejedná o položku je nutné kontaktovat přímo zprostředkovatele.

34) Pokud prodávající bude chtít uveřejnit (jen pro členy Vision For) pro kupující položku ve Vision For, musí v účtu Vision For pro takové zobrazení, požádat o schválení zprostředkovatele přes účet Vision For, Vision For a ten mu žádost schválí anebo nikoliv. Časový interval pro schválení u zprostředkovatele není. Schválení či odmítnutí žádosti uvidí prodávající u položky či ve zprávě pro prodávajícího, která bude zobrazena ve Vision For, účtu Vision For.

35) Prodávající je si plně vědom, že z konečné ceny položky, kterou kupující zaplatí na Vision For se vyplatí Zprostředkovateli servisní poplatek 3,6% z celkové ceny položky. Tento servisní poplatek bude připočten k odměně Zprostředkovatele. Servisní poplatek neovlivňuje DPH prodejce, bere se vždy z konečné ceny položky a je stržen i v případě storna položky.

36) Prodávající ručí za vystavení faktury či dokladu v plné výši mezi Kupujícím a Prodávajícím v případě realizace objednávky, prodeje položky i případného storna položky. Pokud je prodávající plátce DPH ručí v plné výší za vystavení faktury s DPH pro kupujícího. Pokud využije faktury z prodejního kanálu a učtu Vision For, musí je řádně zkontrolovat, nastavit a poté za ně v plné výši ručit. Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za vystavení fakturu prodávajícho pro kupujícího a to ani přes prodejní kanál či účet Vision For. Vše je v v plné kompetenci prodávajícího jako podnikatelské osoby a nastavení faktur musí pravidelně kontrolovat a to i v prodejním místě i účtu Vision For.

37) Jako prodávající plně zodpovídáte za osobní údaje vašich uživatelů, kupujících, kteří u vás objednali a zaplatili položku přes Vision For, účet Vision For, prodejní kanál Vision For. Případné zneužití je plně ve vaší zodpovědnosti a to i po ukončení této Smlouvy

38) Prodejce bude s osobními údaji kupujícího, které jsou k dipozici v rámci statistik u zobrazení detailu produktů, objednávek, či vzájemné komunikace nakládat dle zákonných povinností a v případě zneužití je plně za ně zodpovědný. V případě zneužití na jiné účely než pro účely této Smlouvy může být vystaven trestnímu stíhání ze strany kupujícího a také i ze strany zprostředkovatele.

39) Prodávající uděluje zprostředkovateli výslovný souhlas s evidencí osobních údajů zadaných do Vision For, objednávek či získání u zobrazení detailu produktu. Tento souhlas je udělen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

40) Prodávající uděluje zprostředkovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb.
 

41) Prodávající bez výhrad souhlasí s těmito VOP
 

IV. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel nesmí na Vision For zveřejňovat firmy, webové stránky apod., které lákají klienty do jiný MLM, či network marketingových systémů a musí dodržovat Podmínky Vision For/členský vstup o tyto VOP.

V. Práva a povinnosti zprostředkovatele:

1) Zprostředkovatel je povinen hájit zájmy nakupujícího a prodávajícího a v případě sporu rozhodnout dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

2) Zprostředkovatel má právo na smazání položky bez předchozího upozornění, v případě, že položka porušuje etické kodexy, či jej zprostředkovatel uzná za nevhodnou..

3) Zprostředkovatel má právo na zamezení přístupu na Vision For uživateli bez předchozího upozornění v případě, kdy se uživatel na Vision For chová nevhodně, či jej používá pro propagaci ne-vlastního businessu.

4) Zprostředkovatel má povinnost předat finanční prostředky od kupujícího za položku prodávajícímu a to po 14 dnech od identifikace, že byla tato položka kupujícím označena za dokončenou/zrealizovanou nebo v případě, kdy ani po 14 dnech od doručení položky do účtu Vision For nevznesl kupující námitku.Vyplacení finančních prostředků od zprostředkovatele je realizováno na pokyn od prodejce i základě podmínek této Smlouvy, ne automatikcky.

5) Zprostředkovatel má právo na odměnu 40% za úspěšný prodej položky z platby kupujícího. Tuto odměnu si zprostředkovatel nárokuje před připsáním finančních prostředků prodávajícímu. K tomuto odstavci se vztahuje článek III. bod 10. kde jsou finanční prostředky a odměny jasné rozepsané.

6) Dále zprostředkovateli náleží servisní poplatek od prodávajícího. K tomuto odstavci se vztahuje i článek III. bod 11.

7) Zprostředkovatel a storno objednávky za položku u prodávajícího se řídí dle článku III bod 5,16

8) Zprostředkovatel a vrácení platby u kupujícího se řídí dle článku II. bod 7, 11

9) Zprostředkovatel a vrácení platby u prodávajícího se řídí dle článku III. bod 6

10) Zprostředkovatel má právo na blokaci Vision For i účtu Vision For prodejce v případě, kdy má prodejce více jak 2 položky po datu dodání. V případě blokace účtu prodejce přichází o nárok na výplatu finančních prostředků.

11) Zprostředkovatel má právo na pozdržení finančních prostředků pro prodejce v případě, že prodejce k danému dni má více jak 2 nedodané položky v dohodnutém termínu dodání pro kupujícího.

12) V případě, kdy je prodávající plátce DPH, účtuje cenu tak, aby se výsledná cena položky včetně DPH rovnala ceně ze které jsou vyplácené odměny. Zprostředkovatel není plátce DPH.

13) Zprostředkovatel má právo využít emailové adresy registrovaných uživatelů k zasílání informací o novinkách a akcí na Vision For. Zároveň se zavazuje k neposkytnutí emailových adres třetím stranám a umožnění odhlášení uživatelů z odběru zpráv odkazem v patičce emailu.

14) Zprostředkovatel má nárok i bez udání důvodů kdykoliv vyřadit jakéhokoliv uživatele z Vision For a to i bez nároku na veškeré odměny i finanční prostředky.

15) V případě že jakýkoliv uživatel záměrně poškodí dobré jméno Vision For, duševní vlastnictví, know-how a nebo z falšuje jakékoliv údaje o vlastní osobě či emaily, telefonní čísla, fotky apod. tak v případě jasných důkazů se uděluje pokuta pro uživatele 5000,- €.Částka bude zprostředkovatelem strhnutá z kreditu Vision For. Pakliže zde nebude dostatek finančních prostředků bude zprostředkovatelem na tuto částku vystavena faktura se splatností 14 dní od zaslání na email prodávajícího, který uvedl při zakoupení položky nebo registraci do Vision For. V případě nezaplacení, jsou účtovány každý den úroky 0,1% z kompletní částky, která byla fakturována. Zprosředkovatel má právo využít i trestní oznámení na uživatele, který takový čin prokazatelně spáchal.

16) Zprostředkovatel může k položkám či prodejních kanálům prodávajícího pro kupujícího přidat k hlavní ceně položky i servisní poplatek.

17) Zprostředkovatel zodpovídá pouze za přijetí plateb (finančních prostředků) od kupujícího pro prodávajícího, které se uskuteční přes Vision For, za položky, dodaný obsah položek či dokladů za položky pro kupujícího od prodávajícího zprostředkovatel v plném právním rozsahu nezodpovídá. Za dodávaný obsah položek ručí plně prodávají, který využil prodejní místo Vision For. Zprostředkovatel v plném rozsahu také nezodpovídá za kupujícího a prodávajícího. Kupující i prodávající si je této skutečnosti plně vědom. Zprostředkovatel v případě potřeby nebo nesrovnalostí však vyvine maximální součinnost, aby zrealizovaná položka byla pro kupujícího dodána prodávajícím v inzerované kvalitě, kterou prodávající pro kupujícího zveřejnil na Vision For.

18) Zprostředkovatel může snižovat a zvyšovat V.I.P. cenu, upravovat V.I.P. služby a to kdykoliv.

19) Zprostředkovatel nezodpovídá za veřejné či neveřejné marketingové a jiné propagace kupujících, prodávajících, partnerů Partnerského programu Vision For/Multiaffiliate a také nezodpovídá za veřejné či neveřejné marketingové a jiné propagace propagačních stránek VF.

20) Zprostředkovatel nenese za garanční lhůtu žádnou zodpovědnost a není povinen vyplatit finanční prostředky za položku kupujícímu. Za garanční lhůtu zodpovídá plně prodávající. V případe, že kupující využije garanční lhůty, nebude prodávající zpětně nárokovat po zprostředkovateli servisní poplatky za položku.

21) Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za časový interval vystavení položky na Vision For prodávajícím pro kupujícího v členské části či placené části Vision For, po zaplacení položky kupujícím prodávajícímu.

22) Zprostředkovatel nezodpovídá za jakékoliv propagace jak veřejné či neveřejné propagačních stránek VF prodávajících či kupujících.

23) Zprostředkovatel má právo bez časového intervalu a bez udání důvodu přijmout či odmítnout žádosti o schválení položky prodávajícím, které budou zobrazovány členům Vision For a to ve Vision For.

24) Zprostředkovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za vystavování faktur či dokladů na vyplacení finančních prostředků mezi Zprostředkovatelem a Partnerem, Kupujícím a Prodávajícím. V případě že prodávající či partner špatně nastaví faktury pro zprostředkovatele či kupujícího na prodejním místě Vision For, účtu Vision For, tak zprostředkovatel za špatné nastavení faktur i případného nastavení DPH u prodejce či partnera nenese žádnou právní odpovědnost. Vše je v plné kompetenci prodávajícího či partnera.

25) Zprostředkovatel nenese žádnou právní odpovědnost za případné nakládání osobních údajů, které byli vyplněny na Vision For, účtu Vision For, Prodejním kanále Vision For a to mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo Kupujícím a Partnerem, Prodávajícím a Partnerem a mezi Partnerem a Partnerem.


IV. Rozhodčí soud
V případě jakýchkoliv sporů mezi kupujícím a prodávajícím si zprostředkovatel vyhrazuje právo na konečný rozsudek v tomto sporu.


IIV. Smlouva a zrušení smlouvy
A) Smlouva
Závazná smlouva je iniciována mezi uživatelem a zprostředkovatelem v okamžiku vstupu na Vision For.

B) Zrušení smlouvy
O zrušení vstupu na Vision For, kompletní zrušení Vision For, účtu Vision For apod. lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení Smlouvy napište na email zprostředkovatele, který je uveřejněn ve Vision For. Zrušení musí být předloženo uživatelem a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci do Vision For.

C) Doba trvání smlouvy
Vstup pro uživatele do Vision For a využívání všech služeb Vision For, položek je na dobu neomezenou s možností okamžité výpovědi na email uživatele. Pro platnost bude stačit důkaz odeslání emailu ze strany zprostředkovatele. Pakliže uživatel bude chtít ukončit činnost ve Vision For dobrovolně, postupuje dle odstavce IIV. bod B.

IIIV. Platby, poplatky
A) Metody platby
Položky je možné platit kreditní kartou, bankovním převodem na účet a dalšími způsoby platby, které se mohou v různých zemích lišit. V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (uživatele), nikoli Nás.
Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Zprostředkovatel není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému Variabilnímu symbolu.

B) Datum platby a datum aktivace položky
Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka, platební systém apod.). Pokud jde o platbu kreditní kartou, je částka okamžitě odečtena z účtu uživatele. Datum platby a Datum aktivace položky je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.


Používání služeb
V odstavcích 1 až 8 je definován povolený způsob používání Vision For. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

1. Obsah
Jako uživatel Vision For se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím Vision For žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva zprostředkovatele i Vision For či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.
2. Vlastnictví obsahu 
Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Vision For díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva. V případě porušení, nesete plnou zodpovědnost Vy.
3. Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Vision For účastníte.
4. Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení Vision For, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Vision For.
5. Identita
Nebudete se vydávat za jiného uživatele, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem/uživatelem.
6. SPAM
Nebudete propagovat Vision For zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat emaily Vision For k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).
7. Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo Vision For k tvorbě nového prodejního místa Vision For ani k přístupu nebo úpravě Vision For stránky.
8. Obcházení
Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb, placených položek nebo k překonání omezení jakékoli Vision For služby nebo funkce.

X. Duševní vlastnictví
Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti Vision For, nebo součásti dodávané společně s prodejním místem Vision For, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví zprostředkovatele nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení zrostředkovatele nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v těchto Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.
Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že zprostředkovatele o tom budete neprodleně informovat.

XI.. Soukromí
1. Legislativa
Zprostředkovatel bude dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech Vašich (uživatel) osobních informací Námi shromážděných. Ochrana a evidence osobních údajů můžete být pro každou zemi pro přehlednost rozepsaná v zápatí těchto Podmínek.
2. Zpracování dat
Na různých prodejních místech Vision For můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v těchto Podmínkách.
3. Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat jako uživatel o vyřazení Vašich osobních údajů z marketingové databáze Vision For. Chcete-li tak učinit, musí uživatel (vlastník Vision For účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci do Vision For) na Náš e-mail, který je uvedený ve Vision For.
4. Změny v osobních údajích
Důrazně Vám jako uživateli doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o uživatele..
5. Registrace
Aby bylo možné používat služby Vision For, účet Vision For a všechny položky, musíte mít platnou registraci do Vision For a být členem Vision For. Jako člen Vision For potvrzujete, že v případě využití Vision For, účtu Vision For, položky apod., které se na prodejní místě Vision For nachází, potvrzujete, že jste si předem, tedy před využitím Vision For, účtu Vision For, položky apod., které se na Vision For nachází, přečetli tyto VOP Vision For i případnými dodatky, tzn. tuto Smlouvu a bez výhrad s ní souhlasili. Po tomto kroku Vás jako uživatele to opravňuje využívat Vision For, učtu Vision For, položek apod., které se na prodejním místě Vision For vyskytují, za jasně definovaných podmínek touto Smlouvu. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další informace.
Uživatel nese plnou a výhradní zodpovědnost za uchování jeho hesla v tajnosti a za to, že na jeho účet Vision For nezíská přístup nikdo jiný, než sám uživatel. Veškerá činnost pocházející z účtu uživatele a nebo autorizovaná heslem uživatele je na zodpovědnost samotného uživatele. Důrazně doporučujeme, aby uživatel tedy Vy své heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte zprostředkovatele písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce z z Vašeho účtu Vision For vždy odhlásíte.

XII. Porušení smluvních podmínek
Nedodržení podmínek stanovených v článku IX. a nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás jako uživatele vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám jako uživateli. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení zprostředkovatele a může být provedeno i bez udání důvodu.
Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší (uživatelovi) zemi. Chcete-li informovat zprostředkovatele o jakýchkoli takových aktivitách, napište nám email, který je uvedený v ve Vision For.

XIII. Přerušení/ukončení poskytování služeb
Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování prodejního místa Vision For, účtu Vision For i položek uživatelům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování prodejního místa Vision For, účtu Vision For i všech Vašich položek ukončíme také v případě, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení zprostředkovatele a může být provedeno i bez udání důvodu.

XIV. Omezení odpovědnosti za škodu
Nejsme zodpovědní za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, nebo jejich škody na jejich hardware, ke kterým došlo v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím prodejního místa Vision For, účtu Vision For i všech položek, a to včetně skrze stažené materiály. Nejsme zodpovědní za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat prodejní místo Vision For, účet Vision For i se všemi položkami a nebo stránky, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Vaše využití prodejního místa Vision For, účtu Vision For i všech položek je kompletně na vašem uvážení a na vaše riziko, a jen vy a pouze vy jste zodpovědný za jakékoliv škody způsobené vašemu počítači nebo jinému zařízení, nebo jakoukoliv ztrátu dat, způsobenou stažením jakýkoliv materiálů.
Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že vaše užití prodejního místa Vision For, účtu Vision For i položek je zcela na vaši zodpovědnost, a že Vision For, účet Vision For i položky jsou poskytovány, „tak jak jsou“ a „dostupné tehdy, kdy jsou dostupné“. Dále souhlasíte a berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za dostupnost a nebo funkčnost jakékoli části, kterou poskytuje některá ze třetích stran a které jsou přístupné skrze prodejní místo Vision For, účet Vision For i všech položek.

XIV. A) Třetí strany
Nepodporujeme a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, i položky dostupné prostřednictvím prodejního místa Vision For, účtu Vision For i třetích stran nebo jejich případných webových stránek. Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze Vision For, účet Vision For jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto zprostředkovatel v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

XIV. B) Vyloučení záruky
Zprostředkovatel a její poskytovatelé licencí, produktů, služeb, položek vám neposkytují záruku, že:
(a) Prodejní místo Vision For, účet Vision For, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
(b) Vaše užívání, služeb Vision For, Vision For, položek bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
(c) Informace získané při používání Našich služeb budou přesné a spolehlivé;
(d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.
Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od zprostředkovatele, prodejním místě Vision For, účtu Vision For či položek, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách. Zprostředkovatel se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a nebo vhodnosti pro určitý účel.

XV. Omezení odpovědnosti
Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek XIV.) výše, výslovně
souhlasíte s tím, že zprostředkovatel, jeho pobočky a jeho poskytovatelé nenesou vůči vám zodpovědnost za případy uvedené v odstavcích 1 a 3
1. Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.
Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:
(a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
(b) Jakýchkoli změn, které může zprostředkovatel učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
(c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
(d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
(e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.
2. Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti zprostředkovatele vůči Vám ve výše uvedeném odstavci XV.1. jsou platná, ať už zprostředkovatel byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.
3. Informace poskytované na prodejním místě Vision For, účtu Vision For, položky
Nejsme zodpovědní ani neručíme za:
(a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
(b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na prodejním místě Vision For, účtu Vision For, položky ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po zprostředkovateli;
(c) Kvalitu, přesnost, vhodnost, textový doprovod ve formě nápověd, přednastavených obchodních podmínek, emailů pro vaše prodejní místa Vision For, prodejní kanály Vision For, účet Vision For, položky i partnerské programy jako Affiliate apod., s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;
(d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím prodejního místa Vision For, účtu Vision For, položek.

XIV. Proces zdokonalování
Kvalita Našich prodejních míst Vision For, účtů Vision For, služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby Vision For, Vision For, položky neustále zlepšujeme, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

XIIV. Různé

XIIIV. Ochrana a evidence osobních údajů pro Českou Republiku:
Uživatel uděluje zprostředkovateli výslovný souhlas s evidencí osobních údajů zadaných do Vision For. Tento souhlas je udělen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Uživatel uděluje zprostředkovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb.

XIX. Ochrana a evidence osobních údajů pro ostatní země/státy:
Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech vašich osobních informací námi shromážděných. Veškerá legislativa o ochraně osobních údajů a evidence se řídí právem Velké Británie i Evropské Unie.

 

V Londýně 1.1.2016